Acasă / Activități permise în ariile naturale protejate

Activități permise în ariile naturale protejate

REGULAMENTUL PARCULUI NAŢIONAL COZIA și al siturilor Natura 2000 din zona acestuia: ROSCI0046 Cozia și ROSPA0025 Cozia – Buila - Vânturarița

CAPITOLUL I. ÎNFIINŢAREA, SCOPUL, LIMITELE, ZONAREA ŞI MANAGEMENTUL PARCULUI NAŢIONAL COZIA ŞI SITURILOR NATURA 2000 DIN ZONA ACESTUIA

Art. 1.

Parcul Național Cozia, denumit în continuare PN Cozia, a fost înfiinţat prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 7/1990 şi confirmat prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate.

Situl de importanţă comunitară, ROSCI0046 Cozia a fost declarat în baza Directivei Habitate - Directiva Consiliului Europei nr. 92/43/EEC, prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările ulterioare.

Situl de importanță comunitară ROSPA0025 Cozia - Buila - Vânturariţa a fost declarat în baza Directivei Păsări - Directiva Consiliului Europei nr. 79/409/CEE, prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare.

 Art. 2.

(1) PN Cozia face parte din categoria parcurilor naţionale, ce are drept scop, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare: “protecţia şi conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic sau de altă natură, oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative, recreative şi turistice.”

(2) PN Cozia corespunde categoriei II IUCN – Parc național: o zonă naturală sau aproape naturală, de mari dimensiuni, cu speciile și ecosistemele specifice, desemnată pentru protejarea la scară largă a proceselor ecologice și care oferă cadrul pentru oportunități de tip spiritual, științific, educațional, recreaţional și turistic, compatibile din punct de vedere cultural și al protecției mediului.

(3) În zona PN Cozia au fost declarate și următoarele arii protejate:
a) Siturile Natura 2000 ROSCI0046 Cozia și ROSPA0025 Cozia - Buila - Vânturarița;
b) Rezervaţia Naturală Pădurea Călineşti – Brezoi (inclusă în PN Cozia, în zona de protecție integrală - ZPI).

 Art. 3.

Prezentul document cuprinde reglementările care trebuie aplicate în PN Cozia pentru implementarea măsurilor de management specifice acestui parc naţional şi pentru siturile Natura 2000 din zona lui.

Art. 4.

(1) Responsabilitatea managementului PN Cozia și a celorlalte categorii de arii naturale protejate, menționate la Art. 2, revine Administrației Parcului Național Cozia, denumită în continuare APNC, subunitate cu personalitate juridică din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA, denumită în continuare RNP - ROMSILVA, conform Contractului de Administrare a PN Cozia nr. 117/RNP - ROMSILVA/08.10.2014, încheiat pentru a se derula pe o perioadă de 10 ani.

Pentru situl Natura 2000 ROSPA0025 Cozia - Buila - Vânturarița, responsabilitatea administrării acestuia de către APNC este doar pe suprafața din zona PN Cozia.

(2) APNC elaborează Planul de Management prin care se realizează gospodărirea unitară şi integrată a ariilor naturale protejate din zona PN Cozia, urmăreşte respectarea acestui plan, organizează şi desfăşoară activităţi specifice şi supraveghează toate activităţile care se desfăşoară pe teritoriul PN Cozia și al ariilor protejate din zona acestuia, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor de management ale parcului naţional și siturilor Natura 2000, în conformitate cu prevederile stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5.

Activităţile APNC legate de conservarea biodiversităţii sunt îndrumate de Consiliul Ştiinţific, cu rol de autoritate științifică pe teritoriul PN Cozia și al siturilor Natura 2000 din zona acestuia. Componența Consiliului Științific a fost stabilită la propunerea APNC și aprobată prin ordin al autorității publice centrale care răspunde de mediu.

Art. 6.

Pe lângă APNC s-a înfiinţat Consiliul Consultativ de Administrare, alcătuit din reprezentanţi ai instituţiilor, organizaţiilor economice, organizaţiilor neguvernamentale, autorităţilor şi comunităţilor locale, care deţin cu orice titlu suprafeţe, bunuri sau au interese în perimetrul ori în vecinătatea PN Cozia și a siturilor Natura 2000 din zona acestuia, şi care este implicat şi interesat în aplicarea măsurilor de protecţie, în conservarea şi dezvoltarea durabilă a zonei.

Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Consultativ de Administrare s-a propus de către APNC şi s-a aprobat prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor.

 Art. 7.

Activităţile care se desfăşoară pe suprafaţa PN Cozia și a ariilor protejate din zona acestuia se supun avizării APNC. Emiterea actelor de reglementare pentru planuri/proiecte/activităţi în aceste arii protejate şi, după caz, în vecinătatea acestora, se realizează numai cu avizul APNC.

(1) Activităţile/planurile/proiectele care pot genera un impact negativ asupra mediului în aria protejată se supun procedurii de evaluare de mediu sau, respectiv de evaluare a impactului asupra mediului.

(2) Avizele APNC pentru activităţile/planurile/proiectele care pot genera un impact negativ asupra mediului în ariile protejate aflate în administrare, se emit în baza Hotărârilor Consiliului Ştiinţific, date în urma analizării solicitărilor de către membrii Consiliului Ştiinţific.

 Art. 8.

(1) În vederea avizării activităţilor care urmează să se desfăşoare pe suprafaţa PN Cozia și a ariilor protejate din zona acestuia, solicitanţii depun o cerere scrisă la APNC, conform procedurilor legale de reglementare aprobate de către autoritatea publică centrală care răspunde de mediu.

(2) Avizele eliberate de către APNC privind desfăşurarea activităţilor/planurilor/proiectelor /programelor pot fi favorabile, favorabile cu condiții sau nefavorabile.

(3) Avizele nefavorabile eliberate de APNC sunt însoţite de o motivare a deciziei.

(4) Pe parcursul desfăşurării activităţilor, planurilor şi proiectelor avizate, APNC verifică respectarea condiţiilor impuse în avizele eliberate precum şi respectarea prevederilor din documentaţii, a modalităţilor şi a tehnologiilor propuse de solicitanţi. În caz de nerespectare a acestora, APNC solicită remedierea aspectelor sau sistarea activității până la remedierea deficiențelor constatate.

Art. 9.

(1) Limitele detaliate ale PN Cozia sunt descrise în Hotărârea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora. Limitele sitului Natura 2000 ROSCI0046 Cozia se suprapun peste limitele PN Cozia. Limitele sitului Natura 2000 ROSPA0025 Cozia - Buila - Vânturariţa de pe hărțile oficiale ale acestuia, depășesc limitele PN Cozia, ca urmare a includerii în suprafața sitului a lacurilor de acumulare Turnu și Gura Lotrului de pe cursul râului Olt și a terenurilor dintre limitele PN Cozia de pe ambele maluri ale râului Olt, între punctele baraj lac de acumulare Turnu - baraj lac de acumulare Cornet.

(2) Zonarea interioară a PN Cozia din punctul de vedere al necesităţii de conservare a diversităţii biologice este prezentată în Planul de Management al PN Cozia.

(3) Harta cu zonarea interioară a PN Cozia este prezentată în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

 Art. 10.

Suprafaţa stabilită prin determinări GIS pe limita exterioară a PN Cozia și a sitului Natura 2000 ROSCI0046 Cozia este de 16.813 ha.

Suprafața stabilită prin determinări GIS pe limita exterioară a sitului Natura 2000 ROSPA0025 Cozia - Buila - Vânturariţa, din zona PN Cozia, este de 17.279 ha.

Din punct de vedere al necesităţii conservării diversităţii biologice, pentru PN Cozia s-a stabilit următoarea zonare interioară:

A. Zona de protecţie integrală, denumită în continuare ZPI – cuprinde patrimoniul natural cel mai valoros din interiorul PN Cozia.

Suprafaţa totală a ZPI este de 8.474 ha, fiind formată din 8.134 ha terenuri forestiere și 340 ha alte categorii de terenuri: pășuni, enclave în fondul forestier din ZPI.

În cuprinsul ZPI, din cadrul celor 8.134 ha terenuri forestiere, sunt 3.447 ha suprafețe cu un capital natural de o mare importanţă ştiinţifică, formate din păduri virgine și seculare de fag, în care nu au existat intervenţii antropice sau nivelul acestora a fost foarte redus. Cele 3.447 ha, considerate zone sălbatice sau aproape sălbatice, sunt propuse ca situri ale Patrimoniului Mondial UNESCO - patrimoniu natural comun al Europei. Aceste suprafețe, propuse ca situri ale Patrimoniului Mondial UNESCO, se află în proprietatea statului român și administrate de RNP-ROMSILVA prin DS Vâlcea. Situația lor este prezentată în Anexa 3 a Planului de Management al Parcului Național Cozia.
Activitățile permise a se desfășura în ZPI sunt cele prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru ZPI se vor adopta măsuri care să asigure protecția speciilor și ecosistemelor specifice zonei, precum și a proceselor ecologice naturale.

În ZPI a PN Cozia este inclusă și rezervaţia naturală Pădurea Călineşti - Brezoi, declarată prin Legea nr. 5/2000. Această rezervație este constituită din suprafețele forestiere UP I Călinești, ua 181-191, așa cum a fost prevăzut în amenajamentul silvic al OS Cornet din anul 1993. În anul 2015 aceste suprafețe sunt în proprietatea Obștii de moșneni Călinești (UP I Călinești, ua 181-186, administrate de OS Clăbucet - privat) și a statului român (UP III Păscoaia, ua 687-691 administrate de RNP-Romsilva, DS Vâlcea, OS Voineasa).

B. Zona de conservare durabilă, denumită în continuare ZCD, constituie în PN Cozia o zonă tampon care mărgineşte zona de protecţie integrală.

Suprafaţa ZCD este de 8.018 ha, alcătuită din 7.894 ha. terenuri forestiere și 124 ha. alte terenuri: pășuni, fânețe, enclave în fondul forestier din ZCD.

Activitățile permise a se desfășura în această zonă sunt cele prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

În primul rând de parcele întregi limitrofe zonelor cu protecţie integrală se execută lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor, lucrări speciale de conservare cu accent pe promovarea regenerării naturale şi fără extragerea lemnului mort, cu excepţia cazurilor în care se manifestă atacuri de dăunători ai pădurii ce se pot extinde pe suprafeţe întinse.

C. Zona de dezvoltare durabilă a activităţilor umane, denumită în continuare ZDD, este formată din suprafeţele în care se permit activităţi de investiţii/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu respectarea principiului de utilizare durabilă a resurselor naturale şi de prevenire a oricăror efecte negative semnificative asupra biodiversităţii.

Conform tabelelor nr. 3 și nr. 4 din Planul de Management, suprafaţa totală a ZDD este de 321 ha., fiind compusă din: 44 ha. fond forestier (drumuri forestiere, pepiniere silvice, terenuri de sub clădiri silvice și terenuri pentru administrarea acestor clădiri, terenuri destinate traseelor pentru desfășurarea unor activități sportive și de recreere din UP IV Lotrișor, ua 73D%, terenuri cu construcții de interes turistic sau afectate de aceste activități din UP III Căciulata, ua 57G, etc,); 47 ha. fânețe și alte terenuri agricole din zona Doabra-Sulița și alte zone; 217 ha. zona Defileul Oltului (zona SNCFR, zona DN 7, zona lacurilor de acumulare și a construcţiilor hidrotehnice, etc,) și 13 ha. alte terenuri (stâni și alte terenuri administrative de pe pășuni, construcțiile, curțile, aleile de acces și terenurile agricole ale Mânăstirii Stânişoara, zona Releu Vârful Cozia și a construcțiilor turistice Vârful Cozia, etc,).

În ZPI, ZCD și ZDD o categorie aparte de terenuri o reprezintă traseele turistice descrise în Strategia de vizitare a PN Cozia și în Anexa nr. 8 a prezentului Plan de Management. Pe aceste trasee, cu acordul proprietarului/admnistratorului terenului, se pot face amenajări specifice cum ar fi: marcaje, stâlpi indicatori, panouri informative, măsuțe, băncuțe, vetre de foc, observatoare, punți, cabluri, mâini curente, scări, trepte, sisteme de iluminare pe timp de noapte. În baza hotărârii Consiliului Științific, cu acordul proprietarului/admnistratorului terenului și cu avizul APNC se pot amenaja și trasee de cățărare și escaladă sportivă, trasee ecvestre, circuite mountain-bike, trasee pentru desfășurarea unor activități sportive și de recreere (gen parc de aventură), trasee marathon, locuri de campare, dacă acestea nu afectează în mod nepermis starea habitatelor naturale.

 Art. 11.

(1) Scoaterea definitivă sau ocuparea temporară din fondul agricol, respectiv din fondul forestier ori silvic, de terenuri de pe raza ariilor naturale protejate de interes naţional/european, cu excepţia celor aflate în zonele de dezvoltare durabilă, se poate face numai pentru obiective care vizează asigurarea securităţii naţionale, asigurarea securităţii, sănătăţii oamenilor şi animalelor sau pentru obiectivele destinate cercetării ştiinţifice şi bunei administrări a ariei naturale protejate.

(2) Scoaterea definitivă sau ocuparea temporară din circuitul agricol ori silvic de terenuri de pe raza PN Cozia, conform prevederilor alin. (1), se face de către autoritatea publică centrală competentă, în baza actelor de reglementare emise de autorităţile competente pentru protecţia mediului.

 
CAPITOLUL II. REGLEMENTAREA DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢILOR ÎN PN COZIA ȘI ÎN SITURILE NATURA 2000 DIN ZONA ACESTUIA

Silvicultură

Art. 12.

(1) Fondul forestier naţional de pe suprafaţa PN Cozia și a ariilor naturale protejate din zona acestuia se supune reglementărilor Codului Silvic.

(2) Pe terenurile care fac parte din fondul forestier naţional inclus în PN Cozia se execută numai lucrări silvice prevăzute în amenajamentele silvice - atât pentru pădurile din fondul forestier proprietate publică cât şi pentru pădurile din fondul forestier privat, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea funcţională a pădurilor şi a zonării interioare a PN Cozia.

(3) Pe terenurile cu vegetaţie forestieră situate în afara fondului forestier naţional din PN Cozia și a siturilor Natura 2000 din zona acestuia se respectă, conform Codului Silvic, normele tehnice silvice privind evaluarea masei lemnoase, reglementările privind circulaţia materialelor lemnoase, se asigură îngrijirea şi protecţia vegetaţiei forestiere.

(4) Se interzice tăierea rasă şi defrişarea vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier din PN Cozia și a siturilor Natura 2000 din zona acestuia.

 (5) În vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional, se interzice executarea de tăieri a căror amplasare ⁄ volum de extras pot afecta habitatele/speciile ce fac obiectul protecţiei siturilor Natura 2000 ROSCI0046 Cozia și ROSPA 0025 Cozia - Buila - Vânturarița din zona PN Cozia.

(6) Tăierile vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional se fac cu avizul APNC.

(7) Tăierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieţi sau lăstari din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional, indiferent de forma de proprietate, este interzisă.

(8) Construcția de drumuri forestiere noi, precum şi realizarea de noi căi de colectare - apropiere a lemnului, sunt activităţi care pot avea impact negativ asupra ariei naturale protejate şi se pot executa numai cu avizul APNC.

(9) Extragerea de arbori pe picior, doborâţi sau rupţi de fenomene naturale, care pot afecta sau pune în pericol clădiri, construcții, căi de transport, rețele de telecomunicații sau alte amenajări din PN Cozia și siturile Natura 2000 din zona acestuia sau din vecinătatea lor, se face cu avizul APNC la solicitarea proprietarului sau administratorului de teren.

 (10) Amenajamentele silvice pentru fondul forestier de stat sau pentru cel proprietate a unităţilor administrativ teritoriale sau pentru fondul forestier privat de pe raza PN Cozia vor fi avizate de APNC în scopul punerii în concordanţă cu Planul de Management al PN Cozia. Pentru aceasta, beneficiarul/firma care efectuează lucrările de amenajare are obligația să invite la conferințele de amenajare și la comisiile de avizare un reprezentant al APNC.

(11) Ocoalele silvice care administrează fond forestier sau prestează servicii silvice pentru deținătorii de fond forestier cuprins în suprafața PN Cozia sau a siturilor Natura 2000 din zona acestuia, sunt obligate ca până la data de 30 octombrie să transmită/pună la dispoziția APNC lista partizilor de masă lemnoasă care fac obiectul recoltării (exploatării) în anul calendaristic următor, în vederea avizării acesteia. Orice modificare a acestei liste se va transmite înainte de intrarea în vigoare la APNC pentru avizarea respectivei modificări.

În termen de 5 zile de la emiterea autorizației de exploatare a unei partizi din fondul forestier inclus în suprafața PN Cozia sau a siturilor Natura 2000 din zona acestuia, ocoalele silvice care administrează sau prestează servicii silvice în aceste suprafețe, vor transmite/pune la dispoziția APNC o copie a autorizației de exploatare împreună cu o copie a actului de punere în valoare pentru care s-a emis autorizația în cauză.

(12) Structurile de administrare ale fondului forestier naţional de pe raza PN Cozia, sunt obligate să transmită anual la APNC situaţia aplicării prevederilor amenajamentelor silvice pe aceste terenuri, cel târziu până în luna februarie pentru anul calendaristic anterior.

 Regimul speciilor de plante și animale sălbatice

Art. 13.

(1) Vânătoarea este interzisă în PN Cozia conform Legii nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Fondurile cinegetice existente pe raza PN Cozia și a siturilor Natura 2000 din zona acestuia, vor avea statutul de zone de refugiu pentru fauna sălbatică şi pot fi gestionate doar ca rezervaţii cinegetice.

(2) Acţiunile de evaluare a populaţiilor speciilor din fauna sălbatică de interes cinegetic se fac în fiecare an de către gestionarii fondurilor cinegetice în colaborare cu APNC, sub coordonarea structurii teritoriale a autoritații publice centrale care raspunde de cinegetică.

(3) Pentru situaţii de excepţie, în cazul unor pagube produse culturilor agricole sau gospodăriilor localnicilor de către animale din speciile de faună, la solicitarea gestionarului fondului de vânătoare, APNC poate face propuneri de solicitare a unor derogări în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru control populaţional necesar, dacă se constată o creştere anormală a populaţiilor de vânat sau apariția unor exemplare bolnave periculoase.

 (4) Este interzis accesul persoanelor înarmate cu arme de vânătoare în interiorul PN Cozia fără avizul APNC. Orice persoană care din motive obiective trebuie să fie înarmată cu arme de vânătoare pe suprafaţa parcului va anunţa în scris administraţia parcului asupra acestui fapt, specificând motivul, perioada de timp în care se va afla în parc, precum şi traseul pe care îl va parcurge, cu intervalele orare corespunzătoare, astfel:

- cu minim 3 zile înainte de data intrarii pe suprafata PNC, în situatii normale,

- anticipat momentului intrării, pe suprafața PNC, în situațiile de forta majoră și în alte situații prevăzute expres de lege.

(5) Pe raza PN Cozia este interzisă :

 1. deţinerea neautorizată în captivitate a exemplarelor din fauna sălbatică;

 2. tulburarea liniştii faunei sălbatice, în mod special în perioadele de înmulţire şi de creştere a puilor;

 3. accesul pe teritoriul PN Cozia a câinilor neţinuţi în lesă, excepţie făcând câinii însoţitori de turme/cirezi sau cei utilitari;

 4. lăsarea liberă a câinilor însoţitori de turme sau cirezi pe teritoriul PN Cozia, altfel decât vaccinaţi, dehelmintizaţi şi cu jujeu.

 Art. 14.

Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, care se află sub regim strict de protecţie, şi care se regăsesc pe teritoriul PN Cozia și al siturilor Natura 2000 din zona acestuia, sunt interzise:

 1. orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic,

 2. perturbarea liniștii în cursul perioadelor de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie,

 3. distrugerea bârloagelor, vuizuinelor sau culcuşurilor,

 4. deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură,

 5. deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă,

 6. recoltarea florilor şi a fructelor, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a plantelor ce constituie hrana faunei sălbatice, în oricare dintre stadiile ciclului biologic al acestor plante,

 7. deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop ale exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

 Pescuit

Art. 15.

În râurile Olt, Lotru, Lotrișor de Narățu (Lotrișor), Lotrișor de Cozia (Lotrișor Drăgănești), Valea Călinești și în lacurile de acumulare Turnu și Gura Lotrului din în zona PN Cozia și a siturilor Natura 2000, este permis doar pescuitul recreativ-sportiv, cu avizul APNC. Se interzice pescuitul pe celelalte cursuri de ape situate în interiorul PN Cozia.

 Pășunatul, folosirea pajiștilor și fânețelor

Art. 16.

(1) Activitatea de păşunat cu animale domestice pe raza PN Cozia va respecta prevederile Codului Silvic şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pe păşunile situate în PN Cozia, păşunatul animalelor domestice se practică în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvo-pastorale şi a studiilor de păşunat. Deţinătorii legali ai păşunilor aduc la cunoştinţa APNC conţinutul caietelor de sarcini privind închirierea păşunilor. APNC are dreptul de a verifica în teren ca numărul de animale domestice pe păşuni să fie conform capacităţii de suport cu animale pentru aceste păşuni, conform bonităţii păşunilor prevăzute în studiile mai sus amintite.

(3) Păşunatul în golurile subalpine de pe raza parcului este permis cu prioritate pentru animalele persoanelor şi comunităţilor din localitățile care deţin aceste păşuni. În cazul în care comunităţile din localitățile care deţin aceste păşuni nu au animale suficiente sau nu doresc ca acestea să pășuneze pe pășunile lor, pot subânchiria terenurile respective. Se va respecta încărcatura de animale conform bonităţii păşunilor.

(4) Stânile şi adăposturile pastorale se vor adapta specificului montan, respectând arhitectura tradițională. Orice lucrare nouă de acest tip se face numai cu avizul APNC.

 (5) Este interzisă amplasarea locurilor de târlire în apropierea pâraielor sau izvoarelor. Se vor respecta intensitatea şi durata optimă de târlire, care este de 2-3 nopţi/oaie/m2 sau de 2-3 nopţi /vită/6 m2 pe păşunile cu covor ierbos valoros şi 4-6 nopţi pe păşunile de ţepoşică - Nardus stricta.

(6) Numărul de câini admişi se stabileşte în funcţie de numărul de oi din fiecare turmă, în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare.

(7) Trecerea cu animalele domestice prin fondul forestier se va face pe bază de contract încheiat cu administratorii/ proprietarii de pădure.

(8) Se permite păşunatul cu bovine şi cabaline în păşunile Cozia şi Sâmniceanu.

(9) Cosirea fâneţelor se va efectua în perioada optimă de înflorire a gramineelor şi leguminoaselor perene.

(10) APNC face periodic studii pentru a stabili starea păşunilor, cunoscut fiind faptul că acestea sunt pajişti secundare, de bonitate inferioară, situate în apropierea reliefului stâncos. Păşunatul se poate reduce sau interzice pentru o perioadă de timp, dacă se constată degradarea stratului erbaceu, fenomene de eroziune sau reducerea biodiversităţii pajiştilor.

Construcții

Art. 17.

Inventarul construcţiilor existente în PN Cozia, este cuprins în Anexa nr. 2 a prezentului Regulament.

Art. 18.

Pe teritoriul PN Cozia, în ZPI și ZCD este interzisă realizarea de construcţii, cu excepţia celor de utilitate publică, a celor ce vor deservi activitatea de cercetare științifică sau de administrare şi gospodărire a parcului. Realizarea construcţiilor respective, chiar şi pentru scopuri ştiinţifice, este admisă doar cu respectarea prevederilor legale şi cu avizul Consiliului Ştiinţific al PN Cozia.

 Art. 19.

Construirea de pensiuni, cabane/adăposturi turistice și altele asemenea sau realizarea oricăror altor investiţii în zonele stabilite pentru infrastructură turistică din PN Cozia sau în imediata vecinătate a acestuia se va face conform reglementărilor în vigoare.

Art. 20

(1) Actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru localitățile şi suprafeţele acestora incluse în perimetrul PN Cozia și a siturilor Natura 2000 din zona acestuia, se face de către autorităţile administraţiilor publice responsabile, prin integrarea în aceste documentaţii a prevederilor referitoare la PN Cozia și la siturile Natura 2000 ROSCI0046 Cozia și ROSPA0025 Cozia-Buila-Vânturarița.

(2) Modificarea şi actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism menţionate la alin. (1) se face cu avizul APNC, pentru asigurarea conformităţii cu prevederile Planului de Management.

(3) Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism menţionate la alin. (1), modificate şi/sau actualizate de către autorităţile administraţiilor publice locale din zona PN Cozia și a siturilor Natura 2000, vor include în piesele grafice/desenate şi limitele siturilor Natura 2000 ROSCI0046 Cozia și ROSPA-0025 Cozia - Buila - Vânturarița, respectiv limitele PN Cozia.

 Cercetarea științifică

Art. 21.

Cercetarea ştiinţifică se va face în scopul cunoașterii biodiversității zonei, a proceselor și relațiilor din interiorul ecosistemelor naturale, având drept obiectiv final stabilirea unor măsuri de conservare pentru capitalul natural din PN Cozia și siturile Natura 2000 din zona acestuia.

Art. 22.

Activitatea de cercetare ştiinţifică pe teritoriul PN Cozia se desfăşoară cu avizul scris al APNC, care la solicitare sprijină logistic, în măsura posibilităţilor, activitatea de cercetare.

Art. 23.

Rezultatele temelor de cercetare vor fi prezentate APNC. În baza rezultatelor temelor de cercetare desfăşurate în PN Cozia sau siturile Natura 2000 din zona acestuia, APNC poate propune măsurile de conservare ce se impun pentru realizarea obiectivelor parcului.

Art. 24.

În cazul temelor de cercetare ştiinţifică desfăşurate pe teritoriul PN Cozia, se va încheia un contract cu cei care derulează tema, contract care să asigure accesul APNC la rezultate în vederea utilizării lor în activitatea de management a parcului. Clauzele contractului se stabilesc de comun acord între părţi. Utilizarea rezultatelor se stabileşte prin contract, cu respectarea drepturilor de autor.

 Art. 25.

Introducerea de specii alohtone - specii care nu apar în natură în cuprinsul PN Cozia și a ariilor protejate din zona acestuia, şi care nu au existat nici în mod natural pe suprafaţa acestor arii protejate, este interzisă.

Art. 26.

Reconstrucţia habitatelor deteriorate se face pe baza unui studiu ştiinţific avizat de Consiliul Ştiințific, cu aprobarea autorității publice centrale pentru protecția mediului și a pădurilor, după caz.

Art. 27.

În cazul apariţiei unor specii invazive de plante şi animale care periclitează integritatea ecosistemelor se vor lua măsuri de stopare şi eliminare a acestora pe baza documentaţiilor avizate de Consiliul Ştiințific.

 Turism, recreere, reguli de vizitare

Art. 28.

Practicarea escaladei sportive şi a alpinismului în PN Cozia se face în condiţiile prezentului regulament şi legislaţiei în vigoare în domeniul ariilor naturale protejate, cu încasarea de către APNC a tarifelor instituite pentru desfășurarea acestor acțiuni și cu respectarea următoarelor aspecte:

(1) Accesul la traseele de căţărare este permis celor care sunt echipaţi corespunzător, care ştiu să folosească materialele din dotare şi care deţin abilităţile corespunzătoare.

(2) Practicarea escaladei sportive şi a alpinismului se face pe proprie răspundere, sportivii fiind în permanenţă conştienţi că practică sporturi de risc. Practicanţii acestor activităţi au obligaţia să verifice pentru propria siguranţă calitatea punctelor de asigurare indiferent de tipul traseului. În caz de nesiguranţă, APNC recomandă întreruperea ascensiunii. Purtarea echipamentului de protecţie şi siguranţă este obligatorie indiferent de tipul traseului.

(3) În cazul activităţilor colective organizate în PN Cozia - tabere/concursuri de alpinism sau escaladă, activităţi lucrative de genul cursurilor de iniţiere, team building-uri, concursuri/competiții de maraton sau mountain bike, activități nautice pe lacurile de acumulare de pe râul Olt, precum şi altele asemenea, este obligatorie înştiinţarea APNC şi obţinerea aprobării din partea acesteia. Nu se vor desfăşura activităţi pe traseeele declarate închise.

 (4) În PN Cozia, deschiderea unor trasee de aventură, efectuarea de premiere şi echiparea de trasee de escaladă sau marcarea oricăror trasee pentru diferite activități, se va face cu avizul APNC.

(5) În PN Cozia, practicarea căţărării pe stânci cu ajutorul mijloacelor de căţărare pe gheaţă este interzisă.

(6) Accesul la şi dinspre zonele de căţărare se va face numai pe potecile balizate/marcate. În absenţa acestora, accesul se va face pe potecile cele mai evidente, evitând pe cât posibil avansarea pe zone cu vegetaţie. Pentru a preîntâmpina eroziunea, atât la urcare cât și la coborâre se vor evita scurtăturile la serpentinele potecilor. Se vor evita coborârile pe linia de cea mai mare pantă, care angrenează mari mase de pământ, grohotiş, pietriş, zăpadă, gheață sau frunze.

(7) Se interzice ruperea plantelor, crengilor copacilor sau deteriorarea acestora. Se interzice deranjarea speciilor de faună sălbatică, inclusiv a păsărilor.

 (8) În zonele de căţărare se va menţine un nivel sonor decent, adecvat situaţiei. Se vor evita discuţiile cu glas tare, se vor evita strigăturile, fluierăturile şi chiotele care nu sunt strict necesare. Necesare sunt considerate comenzile de coardă şi cele care avertizează asupra unui pericol iminent: de exemplu “atenţie piatră!”.

(9) Se interzice folosirea echipamentelor din traseele de alpinism şi escaladă în alte scopuri decât a celor pentru care au fost amplasate, ca de exemplu blocarea unor regrupări cu corzi fixe destinate unor activităţi lucrative.

(10) Organizatorii de activităţi colective au obligaţia să verifice calitatea punctelor fixe de asigurare din trasee înainte de a desfăşura activităţi pe acestea.

(11) La organizarea activităţilor colective - minim 10 persoane, organizatorul are obligaţia de a obţine pe lângă avizul APNC şi avizul Serviciului Public Salvamont local.

(12) Pentru orice activitate colectivă se folosește sectorul din zona de cățărare pentru care i s-a emis aviz de către APNC, pe perioada pentru care acest aviz s-a emis.

(13) Căţărătorii care desfășoară activități în PN Cozia, au obligaţia să se informeze în mod corespunzător asupra particularităţilor traseelor din zonele de cățărare.

(14) Echiparea de trasee de escaladă sportivă este permisă numai în zonele desemnate ca zone de escaladă sportivă prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul Regulament. Echipările de trasee de escaladă sportivă se fac numai cu echipamente care îndeplinesc normele în vigoare.

(15) Prin desemnarea zonelor de escaladă sportivă se urmăreşte canalizarea fluxului de căţăratori spre zone mai puţin bogate în biodiversitate (areale stâncoase curate, fără vegetaţie abundentă, care nu găzduiesc specii de plante şi animale ce necesită măsuri de protecţie speciale).

(16) În zonele desemnate pentru escaladă sportivă unde este semnalată existenţa unor specii de plante şi animale care necesită măsuri de protecţie speciale se vor dezechipa traseele existente.

(17) Desemnarea zonelor în care se poate practica escalada sportivă se face de către APNC, conform legislaţiei şi procedurilor în vigoare, în funcţie de zonarea interioară a PN Cozia şi de prevederile Planului de Management al parcului.

(18) Reechipările traseelor de alpinism se vor face cu avizul PN Cozia şi cu respectarea caracterului iniţial al traseului.

(19) Este interzisă practicarea sporturilor extreme care necesită amenajări speciale.

 Art. 29.

Instituirea tarifului de vizitare a PN Cozia, valoarea acestuia și modul de aplicare se face cu respectarea următoarelor reguli :

(1) Vizitarea PN Cozia se face doar în baza biletului de vizitare.

(2) Instituirea tarifelor de vizitare şi valoarea biletului de vizitare se stabileşte de către APNC, conform reglementărilor în vigoare şi se percepe la punctele de acces în parc sau în interiorul parcului de către personalul APNC sau persoane autorizate de APNC, cu legitimaţie de administrator.

(3) Excepţii de la plata tarifului de vizitare:

 1. copii sub 7 ani,

 2. voluntari care dovedesc cu adresă scrisă sau cu contract de voluntariat semnat de APNC că prestează o activitate utilă PN Cozia,

 3. personalul de supraveghere a animalelor pentru care s-au contractat păşuni în PN Cozia,

 4. personalul APNC şi membrii Consiliului Ştiinţific,

 5. personalul silvic de la ocoalele silvice de pe raza parcului sau din Direcţia Silvică Vâlcea,

 6. membrii serviciilor Salvamont care activează în PN Cozia,

 7. împuterniciţii pentru implementarea Regulamentului parcului, pe bază de legitimaţie,

 8. personal de la alte unităţi/instituţii, cu delegaţie în interes de serviciu,

 9. localnicii care deţin terenuri în PN Cozia şi dovedesc cu acte de identitate faptul că au domiciliul stabil într-una din localităţile care deţin terenuri în PN Cozia,

 10. călugării de la mănăstirile: Cozia, Stânişoara, Turnu şi schiturile Cornet şi Ostrov,

 11. ghizii de turism angajaţi de APNC,

 12. persoanele cu handicap, pentru care legislaţia în vigoare prevede scutirea de la plata unor taxe.

(4) Vor achita 50% din valoarea biletului de vizitare următoarele categorii de vizitatori:
a) copiii între 7 şi 14 ani;
b) elevii şi studenţii, dacă dovedesc această calitate cu acte legale, vizate pe anul în curs;
c) pensionarii, dacă dovedesc această calitate.

Art. 30.

(1) Vizitarea PN Cozia este permisă numai pe traseele turistice marcate cu semne convenţionale: marcaje vopsite, cu bandă, triunghi, cruce sau punct în culorile specifice fiecărui traseu. Activitățile sportive de cățărare și alpinism se practică doar pe traseele marcate şi pitonate stabilite ca fiind accesibile în lista avizată anual de autoritatea de specialitate în domeniu.

(2) Abaterea de la traseele menţionate la alin (1) este permisă pentru:

 1. patrulări ale personalului APNC, membrii Consiliului Ştiinţific sau alte persoane autorizate, în interes de serviciu,

 2. membrii serviciilor publice Salvamont în acţiuni de salvare, patrulări sau antrenamente,

 3. personal silvic în exercitarea atribuţiunilor de serviciu,

 4. personal de însoţire a animalelor la păşunat,

 5. cercetători, în cadrul temelor avizate de APNC, cu aprobare scrisă de la APNC,

 6. voluntari angajaţi de APNC, cu aprobare scrisă de la APNC,

 7. participanţi la competiţii, acţiuni, tabere organizate în cazul în care prin programul acţiunii s-a solicitat şi motivat abaterea de la trasee şi aceasta s-a aprobat de către APNC,

 8. alpinişti echipaţi, pentru accesul de la poteca turistică marcată la intrarea pe traseul de alpinism şi pentru retragerea din trasee.

 Art. 31.

Conform legislației ariilor protejate și a reglementărilor privind organizarea și funcționarea APNC, aceasta poate institui și practica tarife pentru excursii cu ghid, filmare/fotografiere în scop comercial sau tarife pentru alte servicii și produse oferite turiștilor în ariile protejate aflate în administrare.

Art. 32.

Întreţinerea marcajelor turistice, reamenajarea traseelor turistice şi de escaladă, amplasarea panourilor indicatoare şi informative se face numai cu aprobarea APNC şi, în cazul traseelor noi, după omologarea acestora conform prevederilor legale.

Art. 33.

În zona PN Cozia, competiţiile, activităţile sportive, manifestările de grup de orice fel, se organizează doar cu avizul APNC. Organizatorii acestor evenimente, vor informa în scris APNC, cu cel puțin 15 zile înainte, oferind informații despre programul acestor acțiuni și numărul de participanți în scopul obținerii acordurilor și avizelor necesare. În cazul aprobării acestor solicitări, APNC va emite avizul favorabil și va solicita asistenţa serviciilor Salvamont. Tarifele instituite pentru desfășurarea acestor acțiuni se vor încasa de APNC.

 Art. 34.

Camparea pe teritoriul PN Cozia se reglementează astfel:

a) camparea este permisă numai în locurile special amenajate şi marcate în acest sens din zonele: Poiana Stânişoara, Valea Lotrişorului de Narâțu, Valea Lotrișorului de Cozia, Turnu, Valea Păuşa, Vârful Cozia, Valea Călineşti,

b) săparea de şanţuri în jurul corturilor sau utilizarea oricăror materiale de origine vegetală - cetină, ferigi, muşchi sub corturi este interzisă,

c) camparea în afara perimetrelor permise se poate face numai în următoarele situaţii:

c.1) pentru activități de cercetare, cu aprobarea APNC,

c.2) pentru echipele care lucrează pe teritoriul parcului cu aprobarea APNC, în situaţia în care sarcinile primite o impun,

d) încasarea tarifului de campare se poate face astfel:

d.1) în cazul în care proprietarii/administratorii terenului realizează amenajări și asigură condiţii minime de campare, aceștia pot încasa acest tarif. Valoarea tarifului se aduce la cunoştinţa APNC,

d.2) în situațiile în care APNC realizează amenajări cu condiții minime de campare, aceasta poate încasa tariful de campare cu condiția informării administratorului/proprietarului de teren,

d.3) tariful de campare se afişează obligatoriu în apropierea locului de campare de către cei care îl încasează.

Art. 35.

Aprinderea focului pe teritoriul PN Cozia se reglementează astfel:

 1. focul este permis doar în vetrele special amenajate în acest scop în zonele de campare, cu lemn de foc sau cărbune pe care îl asigură administratorii locului de campare. Se vor respecta normele de prevenire şi stingere a incendiilor,

 2. este interzisă defrişarea vegetaţiei lemnoase de orice fel pentru facerea focului,

 3. este interzisă aprinderea focului în fondul forestier şi în poienile, golurile sau pajiştile de pe raza PN Cozia.

Art. 36.

Regimul deşeurilor pe teritoriul PN Cozia se reglementează astfel:

 1. este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul PN Cozia. Turiştii au obligaţia de a evacua deşeurile pe care le generează pe timpul vizitării parcului. Deşeurile vor fi evacuate în afara parcului şi se lasă doar în locuri special amenajate pentru colectare,

 2. gestionarii cabanelor şi a locurilor de campare pentru care se percepe tarif de campare au responsabilitatea depozitării temporare a deşeurilor cu respectarea condiţiilor legale, astfel încât să nu existe posibilitatea de acces pentru câini şi animale sălbatice. Locurile amenajate permise pentru depozitarea temporară a deşeurilor sunt: Cantonul Silvic Lotrişorul de Cozia, Cantonul Silvic Vârful Cozia, Mănăstirea Stânişoara, Cabana Valea Mărului, Cabana SC Muntele Cozia din Vârful Cozia, releul de televiziune din Vârful Cozia,

 3. responsabilitatea evacuării deşeurilor menajere provenite din activitatea cabanelor şi a locurilor de campare revine administratorilor acestora,

 4. pentru punctele de colectare a deşeurilor, APNC, împreună cu proprietarii / administratorii, va stabili un program de evacuare a deşeurilor.

 Art. 37.

Se interzice distrugerea, degradarea, respectiv colectarea în scopuri comerciale fără acordul APNC a ciupercilor, plantelor, inclusiv medicinale, animalelor, rocilor şi a oricăror eşantioane de origine naturală de orice fel din PN Cozia şi siturile Natura 2000 din zona acestuia.

Art. 38.

Colectarea de specii de floră, faună, roci şi a oricăror eşantioane de origine naturală din PN Cozia şi siturile Natura 2000 din zona acestuia se poate face doar cu acordul scris al APNC.

Art. 39.

Accesul câinilor de companie în PN Cozia este permis doar în condiţiile în care câinii sunt ţinuţi permanent în lesă şi cu achitarea tarifului de vizitare pentru câini, având aceași valoarea de 100 % din valoarea biletului de vizitare a parcului. Pentru fiecare câine, însoţitorul acestuia trebuie să prezinte toate actele de dovadă a vaccinării. Formaţiile Salvamont şi patrulele organizate cu scop de pază pot utiliza în acţiunile lor câini utilitari.

Art. 40.

Perturbarea liniştii în parc prin orice fel de mijloace - strigăte, petarde, pocnitori, folosirea de echipamente audio, pe trasee turistice sau alte căi de acces, la locurile de campare sau în jurul cabanelor, este interzisă.

 Art. 41.

Este interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare, precum şi a săgeților indicatoare, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice, precum şi a semnelor de delimitare a parcului.

Art. 42.

Pe teritoriul PN Cozia este interzisă deschiderea/marcarea unor trasee noi sau refacerea marcajelor existente fără avizul APNC. De asemenea, este interzisă amplasarea pe traseele turistice de panouri informative și săgeți indicatoare, fără avizul APNC.

Art. 43.

Este interzisă degradarea refugiilor, adăposturilor, podeţelor, măsuțelor, băncuțelor sau a oricărei alte construcţii sau amenajări de pe teritoriul parcului.

Art. 44.

Pe teritoriul PN Cozia este interzisă construirea de refugii, adăposturi, podeţe, măsuțe, băncuțe sau a oricărei alte construcţii sau amenajări, fără avizul APNC.

Art. 45.

Este interzisă dislocarea rocilor şi prăvălirea acestora pe versanţi.

Art. 46.

Este interzisă utilizarea de detergenţi pentru spălare în apele curgătoare sau în lacurile din zona PN Cozia.

Art. 47.

Accesul public în pădure cu autovehicule, motociclete, ATV-uri sau mopede este interzis.

 Art. 48.

Fotografierea sau filmarea în scop comercial fără aprobare nu este permisă în PN Cozia. Cei interesaţi pot obţine permis de la APNC, contra plăţii tarifului aprobat.

Art. 49.

Spălarea autovehiculelor în apele curgătoare sau lacurile de pe teritoriul PN Cozia este interzisă.

Art. 50.

Turismul ecvestru este permis în PN Cozia numai pe drumurile auto şi potecile turistice marcate, desemnate în acest scop, respectiv pe:

a) traseul ecvestru Corbu - Proieni – Valea Bețel – Corbu,

b) traseul ecvestru Perișani - Sâmniceanu - Perișani,

c) traseul ecvestru Berislăvești - Vârful Cozia - Berislăvești.

În situația realizării de noi drumuri auto sau poteci turistice marcate, APNC cu avizul CȘ poate stabili și alte trasee.

 Art. 51.

APNC monitorizează turismul pe suprafața PN Cozia, în vederea stabilirii impactului acestei activităţi asupra florei şi faunei din parc şi pentru stabilirea măsurilor de protecţie ce se impun, inclusiv a celor de restricţionare a accesului turiştilor, dacă acest lucru se impune, pentru conservarea biodiversităţii sau a peisajului.

 Serviciul Public Salvamont

Art. 52.

Pe teritoriul PN Cozia acţionează Serviciul Public Salvamont Vâlcea, care asigură permanenţa la puncte fixe, patrulează pe traseele turistice şi intervine în caz de accidente.

Art. 53.

Membrii echipelor Salvamont care acţionează pe teritoriul PN Cozia au obligaţia de a respecta toate prevederile stipulate de prezentul Regulament şi colaborează cu APNC în acţiunile de pază/patrulare/intervenţie şi de coordonare/supraveghere organizate pe teritoriul parcului.

Art. 54.

APNC sprijină cu personal, cu materiale şi logistic echipele Salvamont, în limita posibilităţilor.

 Art. 55.

Pe teritoriul PN Cozia cursurile de alpinism sau de ghizi sunt permise doar cu asistenţa serviciilor publice Salvamont şi conduse de instructori autorizaţi de Federaţia Română de Alpinism şi Escaladă sau instituţii autorizate pentru ghizi. Aceste acţiuni se desfăşoară cu avizul APNC, după prezentarea autorizaţiei şi a cererii de organizare a acţiunii.


CAPITOLUL III. SANCȚIUNI

Art. 56.

Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea contravenţională, penală, materială sau civilă, conform legislaţiei în vigoare.

 
CAPITOLUL IV. DISPOZIȚII FINALE

Art. 57.

(1) Verificarea respectării prezentului Regulament se face de către: personalul APNC, structurile de specialişti montani din cadrul Jandarmeriei Române cu competențe teritoriale în PN Cozia, împuterniciţi ai APNC (rangeri voluntari etc.) membri ai serviciilor publice SALVAMONT, comisari din structurile Gărzii Naționale de Mediu, precum și de alte persoane cu atribuții și competențe stabilite în acest sens, potrivit reglementărilor în vigoare.

(2) Constatarea şi sancţionarea abaterilor de la prezentul Regulament se face de către: personalul APNC, comisarii Gărzii Naţionale de Mediu, personalul împuternicit al autoritaţii publice centrale şi teritoriale pentru protecţia mediului şi pădurilor, gestionarii fondurilor de vânătoare pe domeniul lor de competenţă, autoritatea naţională sanitar - veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pe domeniul său de competenţă, jandarmi montani ai posturilor de pe raza PN Cozia și siturilor Natura 2000 din zonă, precum și de alte persoane abilitate în acest sens, potrivit legii.

Personalul împuternicit să verifice respectarea Regulamentului îşi va dovedi identitatea cu legitimaţii emise conform legii.

 Art. 58.

Prezentul Regulament poate fi modificat, în condițiile legii, inclusiv la propunerea APNC, cu avizul Consiliului Ştiinţific.

Art. 59.

Regulamentul se aduce la cunoştinţa publicului prin afișare pe situl APNC și în toate punctele de acces unde se instituie controlul accesului și se percep tarifele de vizitare.


ANEXA 1. 
Harta cu zonarea internă a Parcului Național Cozia

 

 

ANEXA 2. Inventarul construcţiilor existente în Parcul Național Cozia

 

 

 

 

ANEXA 3. Trasee de escaladă sportivă în Parcul Național Cozia

 

a) Pe Peretele Mare, la circa 1,5 km de la DN 7, pe Valea Lotrişor, punct de referinţă este jgheabul marcant al Hornului Spălat, aflat în partea din aval a cheilor:

 1. Treptele Tribunalului;

 2. Treptele Mişcătoare;

 3. Hornul Spălat;

 4. a XXX-a Aniversare;

 5. Cumpăna Speranţei;

 6. Kamikaze;

 7. Turnul Sibienilor.

b) Pe Peretele Cascadei Lotrişor, la 2,5 km la DN 7, pe Valea Lotrişor.

c) Pe Peretele Viaductului din Defileul Oltului în punctul Basarab.

d) Pe Muntele Basarab, pe Creasta Basarabului.

e) Pe Masivul Cozia: Muchia Foarfecelor.

 f) Pe Peretele stâncos de la Mânăstirea Turnu din Defileul Oltului:

 1. Triedru;

 2. Muchia Sudică din Peretele Mânăstirii Turnu.

 g) Pe Peretele Teofil:

 1. Creasta Teofil;

 2. Turnul Teofil.

 

 Harta traseelor de escaladă sportivă în Parcul Național Cozia