Acasă / Prezentarea proiectului

Prezentarea proiectului

 

1. PREZENTARE PROGRAM DE FINANȚARE POIM, AXA 4.1

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României, identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon, prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor.

POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică.

Prin lansarea Cod apel proiecte: POIM/710/4/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate aferente Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1, Administrația PN Cozia a identificat oportunitatea și necesitatea solicitării unei finanțări în scopul implementării activităților din Planul de acțiuni al Planului de Management integrat al ariilor naturale protejate administrate. Planul de Management al Parcului Național Cozia și siturilor Natura 2000 aflate în zona acestuia, ROSCI0046 Cozia și ROSPA0025 Cozia-Buila Vânturarița, a fost aprobat prin O.M. 1060/2016 al ministrului mediului, apelor și pădurilor.

Prezentul proiect contribuie la atingerea obiectivului specific 4.1, Axa Prioritară 4, POIM, referitor la creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate, prin următoarele acțiuni:

1. Activități de implementare a unor măsuri active pentru îmbunătățirea stării de conservare a populațiilor unor specii și a habitatelor.
2. Activități care vizează promovarea ecoturismului (îmbunătățirea infrastructurii destinate managementului turiștilor și vizitatorilor).
3. Activități care promovează integrarea valorilor naturale din Parcul Național Cozia alături de cele culturale și tradiționale ale comunitaților locale – Construcție Casa Naturii și a Tradițiilor Locale.
4. Activități de informare și conștientizare a factorilor de interes din zona Parcului Național Cozia și a publicului larg care intră în contact cu ariile protejate administrate.
5. Întărirea instituțională a administrației Parcului Național Cozia în scopul atingerii obiectivelor manageriale de administrare a ariilor protejate aflate sub contract.

 
2. ZONA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

Localizare

Parcul Național Cozia se află pe raza județului Vâlcea, în partea central-sudică a Carpaților Meridionali, fiind străbătut pe linia sa mediană de la nord la sud de apele râului Olt, între localitățile Cornet și Căciulata, pe o lungime de aproximativ 25 de km.

În cea mai mare parte, Parcul Național Cozia este un tărâm muntos alcătuit din masivele: Cozia, partea de est a Munţilor Căpăţânii denumită Narățu și masivele Doabra-Călinești din Munții Lotrului.

În partea de nord se învecinează cu Țara Loviștei - Terra Loystha, o vastă depresiune încărcată de istorie cu multe localități, unde populația continuă tradițiile și obiceiurile străvechi. La sud se învecinează cu Depresiunea Jiblea-Berislăvești, iar la est și vest cu alte zone montane din Carpații Meridionali. Teritoriul Parcului Național Cozia este cuprins aproximativ între 24°10’ şi 24°26’ longitudine estică şi 45°16’ şi 45°24’ latitudine nordică.

Suprafață

Conform Planului de Management al Parcului Național Cozia și siturilor Natura 2000 din zona acestuia, suprafaţa totală a Parcului Național Cozia este de 16.813 ha, dintre care terenurile forestiere reprezintă 16.072 ha, având o pondere majoritară de aproximativ 96%. Restul suprafețelor, în procent de 4%, sunt pajiști montane și alte categorii de terenuri. Dintre suprafețele forestiere, statul român administrează prin RNP-ROMSILVA un procent de aproximativ 52%, suprafață aflată pe raza ocoalelor silvice Călimănești și Voineasa din cadrul DS Vâlcea.

Zona de protecție integrală a Parcului Național Cozia este de 8.474 ha, zona de conservare durabilă are 8.018 ha, iar zona de dezvoltare durabilă are 321 ha. Pe suprafața zonei de protecție integrală se află situl UNESCO 42, 43 Cozia cu o suprafață de aproximativ 3.389 ha, mărginită de o zonă tampon de 2.408 ha.


3. STRUCTURĂ PROIECT

3.1. TITLUL PROIECTULUI: Măsuri adecvate de management pentru conservarea biodiversității, promovarea culturii tradiționale a comunităților locale și a ecoturismului în Parcul Național Cozia și în siturile Natura 2000 din zona acestuia, cod SMISS 133327

3.2. BENEFICIAR: RNP ROMSILVA - ADMINISTRAȚIA PARCULUI NAȚIONAL COZIA RA.

3.3. OBIECTIVELE PROIECTULUI

A. Obiectiv general al proiectului:

Implementarea de măsuri active din Planul de management al Parcului Național Cozia și al siturilor Natura 2000 ROSCI0046 Cozia si ROSPA0025 Cozia-Buila Vânturarița în scopul asigurării unei stări de conservare favorabile pentru specii și habitate de interes național și comunitar si întărirea capacității administratorului acestor arii protejate.

 B.Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Implementarea de măsuri active pentru îmbunătațirea stării de conservare a unor specii de faună și floră în habitatul lor natural și mai buna cunoaștere și protejare a biodiversității din Parcul Național Cozia și siturile Natura 2000 din zona acestuia.
2. Realizarea unei infrastructuri suport pentru promovarea biodiversității în strânsă relație cu tradițiile comunitaților locale, a practicării ecoturismului și a unor posibilități de recreere, în scopul atragerii factorilor de interes la realizarea obiectivelor Parcului Național Cozia.
3. Asigurarea condițiilor adecvate pentru practicarea ecoturismului responsabil față de patrimoniul natural și cultural, care nu dăunează stării de conservare a habitatelor și speciilor de interes comunitar din Parcul Național Cozia.
4. Creșterea nivelului de informare și constientizare a factorilor interesați la nivel local și a publicului larg cu privire la importanța speciilor si habitatelor care vor face obiectul măsurilor de conservare activă și la beneficiile generate de Parcul Național Cozia pentru economia locală.
5. Dezvoltarea capacității instituționale/de management a Administrației Parcului Național Cozia.

3.4. BUGETUL PROIECTULUI

Conform Contractului de finanțare POIM nr. 317/13.05.2020 pentru proiectul cod SMIS 2014+133327:

Bugetul total proiect = 26,567,640.21 lei
Valoarea totală eligibilă a proiectului = 26,567,640.21 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR/FSE/ILMT = 22.581.995,74 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național = 3.985.057,94 lei
Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului = 0 lei
Valoarea neeligibilă inclusă în TVA = 0 lei

 3.5. ECHIPA DE IMPLEMENTARE PROIECT

Personal UIP:

1. Manager Proiect
2. Responsabil financiar
3. Responsabi Achiziții Publice și GIS
4. Responsabil relații publice și comunicare
5. Expert Tehnic Biolog
6. Expert tehnic implementare 1
7. Expert tehnic implementare 2
8. Expert Tehnic Implementare 3
9. Tehnician Implentare 1

Activitatea UIP se va desfășura la sediul Administrației Parcului Național Cozia RA, Oraș Brezoi, Strada Lotrului, nr. 8A, jud. Vâlcea

 Echipa Parcului Național Cozia

3.6. ACTIVITĂȚI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI

Activități care vizează implementarea de măsuri active pentru creșterea gradului de conservare a unor specii și habitate:

1. Refacerea conectivității longitudinale a râului Lotrișor prin construcția pasajelor de trecere a faunei piscicole (scări pește) în zona lucrărilor (baraje, praguri) care barează transversal cursul de apă de pe Valea Lotrișor, în scopul asigurării posibilității migrației speciilor de pești.
2. Realizarea unei toplițe (centru de reabilitare și conservare specii ihtiofaună) pentru cresterea și repopularea cu păstrăv indigen (Salmo trutta fario) și alte specii de interes comunitar (Cottus gobio și Barbus meridionalis) pe Valea Călinești, Valea Lotrișorul de Cozia și Valea Păușa.
3. Îmbunătățirea stării de conservare a populației de cocoș de munte (Tetrao urogallus) din Parcul Național Cozia prin măsuri active care vizează creșterea și menținerea populației la un efectiv optim.

Cocoș de munte (Tetrao urogallus)

 4. Măsuri de management activ asupra populației de lup (Canis lupus) pentru îmbunătățirea stării de conservare a acestei specii în zona Parcului Național Cozia și măsuri pentru reducerea conflictelor lup-crescători de animale din Parcul Național Cozia și din zona comunităților locale.
5. Reducerea mortalității speciilor de păsări de interes comunitar ca urmare a electrocutării/coliziunii cu rețeaua de Medie Tensiune din Parcul Național Cozia.
6. Asigurarea pe termen lung a stării de conservare favorabilă a unora dintre habitatele din parc și din siturile Natura 2000, respectiv a pădurilor virgine și cvasivirgine, inclusiv a siturilor UNESCO.

 

Pădure UNESCO

Pădure virgină de fag

 Activități care vizează infrastructura destinată managementului turiștilor și vizitatorilor:

1. Marcarea corespunzătoare a celor 12 trasee ecoturistice, a celor 3 poteci tematice, reactualizarea și tipărirea hărții ecoturistice a Parcului Național Cozia și realizarea unui sistem eficient de informare/avertizare cu privire la regulile de vizitare a parcului.

 

Traseu turistic în Parcul Național Cozia

 2. Amenajarea zonelor pentru desfășurarea unor activități de cunoaștere a biodiversității prin ecoturism: observatoare păsări și observatoare mamifere.

 

3. Integrarea valorilor naturale din Parcul Național Cozia, alături de cele culturale și tradiționale ale comunitaților locale – Construcție Casa Naturii și a Tradițiilor.

 

 Activitati de informare/conștientizare obligatorii și cele necesare promovării rezultatelor proiectului:

1. Informarea și publicitatea proiectului.
2. Realizarea și diseminarea de materiale educaționale și informative despre Parcul Național Cozia.

 Activități de întărire a capacității instituționale a Administrației Parcului Național Cozia:

1. Crearea unui sistem informatic pentru monitorizarea stării de conservare a habitatelor și speciilor protejate din Parcul Național Cozia.
2. Asigurarea dotărilor și echipamentelor necesare funcționării Administrației Parcului Național Cozia, pentru desfășurarea activităților specifice de monitorizare și de protecție a habitatelor și speciilor protejate.

 Activități de management al proiectului și auditare:

1. Managementul proiectului (MP) / Organizarea și funcționarea Unității de Implementare a Proiectului (UIP) – planificarea, implementarea și monitorizarea/evaluarea activităților.

 2. Auditul financiar al proiectului.

 3.7. PRINCIPALELE REZULTATE AȘTEPTATE ALE PROIECTULUI

1. Studiu de fezabilitate cu elemente de Documentație de Avizare a Lucrărilor de intervenții „Realizarea pasajelor de trecere a ihtiofaunei în locurile cu amenajări de corectare a torenților care limitează deplasarea speciilor piscicole pe Valea Lotrișor, din Parcul Național Cozia”.
2. Proiect tehnic execuție pentru 21 de lucrări de refacere conectivitate longitudinală efectuate pe Râul Lotrișor.
3. Metodologie de monitorizare a activității de refacere a conectivității longitudinale a Văii Lotrișor și a eficienței implementării acestor măsuri asupra stării de conservare a speciilor de pești vizate, precum și a habitatelor acestora.
4. Studiu de fezabilitate „Topliță pentru creșterea puietului de specii de pești și repopularea văilor Călinești, Valea Lotrișorul de Cozia și Valea Păușa”.
5. Proiect tehnic construcție Topliță (centru de reabilitare și conservare specii ihtiofaună) pentru creșterea puietului de ihtiofaună de interes comunitar și național.
6. Studiu de fezabilitate și proiect tehnic „Îmbunătățirea stării de conservare a populației de cocoș de munte (Tetrao urogallus) din Parcul Național Cozia, prin măsuri active care vizează creșterea și menținerea populației la un efectiv optim, respectiv realizarea de plantații cu specii de ienupăr, zmeur, măceș și afin în zona habitatelor cocoșului de munte”.
7. Lucrări de protecție și conservare a habitului de hrănire pe 240 ha prin instalarea a 10 bariere fixe în lungime de 3 m în zonele potecilor secundare și a scurtăturilor de pe traseele turistice.
8. Lucrări de protecție și conservare a habitatului de hrănire pe 240 ha prin instalarea a 3 panouri cu rol de protecție, în zonele traseelor turistice.
9. Metodologie de monitorizare a activității de îmbunătațire a habitului pentru cocoș de munte (1 ha habitat hrănire și 240 habitate cuibărire și liniște).
10. Set de măsuri pentru reducerea conflictelor om-lup.
11. Proiect tehnic lucrări montaj izolatori pe rețeaua de Medie Tensiune din Parcul Național Cozia, aprobat CTE CEZ Oltenia, pentru reducerea mortalității/coliziunii speciilor de păsări de interes comunitar ca urmare a electrocutării păsărilor în contact cu conductorii electrici.
12. Metodologie de monitorizare a efectelor activității de reducere a mortalității/coliziunii speciilor de păsări de interes comunitar ca urmare a electrocutării cu rețeaua de Medie Tensiune în două zone (linii MT) din interiorul Parcului Național Cozia.
13. Instalarea unui sistem de termoviziune necesar pentru detectare și alertare precoce a incendiilor care afecteaza habitatele din Parcul Național Cozia.
14. Achiziția și instalarea a 2 rezervoare de apă meteorică, necesare stingerii incendiilor în zonele acoperite cu habitate perialpine.

Incendii de pădure

15. Metodologie de monitorizare a efectelor activității de detectare și alertare precoce a incendiilor care afectează habitatele din Parcul Național Cozia.
16. Achiziționarea și instalarea a 20 de camere foto-trapping pentru incidente și monitorizare faună.
17. Elaborare și tipărire 5.000 de hărți ecoturistice.
18. Marcaj de pe cele 12 trasee ecoturistice și 3 poteci tematice.
19. Instalarea a 24 de panouri informative despre regulile de vizitare din Parcul Național Cozia.

Panou informativ din Parcul Național Cozia

 20. Studiu de fezabilitate și documentație tehnică pentru realizarea a 100 de ansambluri de măsuțe și băncuțe, în locurile de campare și parcare, pentru recreerea turiștilor și vizitatorilor din Parcul Național Cozia.
21. Studiu de fezabilitate realizare 2 observatoare păsări și 2 observatoare mamifere.
22. Studiu de fezabilitate - Casa naturii și a tradițiilor locale.
23. Proiect tehnic și execuție Casa naturii si a tradițiilor locale.
24. Șapte Întâlniri publice de informare și conștientizare, organizate în localitățile de pe teritoriul Parcului Național Cozia, cu participarea unui număr total de 210 persoane.
25. Site web actualizat și servicii mentenanță și actualizare pe durata unui an.
26. Șapte Expoziții itinerante (de câte 10 zile fiecare) și 4 ateliere de lucru per unitate, realizate, în șapte unități școlare.
27. Elaborarea și diseminarea de materiale de informare și de conștientizare cu privire la conservarea și îmbunătățirea stării de conservare a capitalului natural din Parcul Național Cozia, cu ocazia diferitelor evenimente de mediu care se vor organiza la Centrul de vizitare Brezoi, Punct Informare Vf. Cozia și Casa Naturii și Tradițiilor Locale.
28. Desfășurarea unor programe educative în școli – 4.000 buc. manual de educație ecologică și organizare a 4 tabere Junior Ranger.
29. Realizarea și prezentarea a 9 filme documentare scurte, în vederea conștientizării și promovării valorilor naturale aferente ariilor protejate vizate de proiect (2.500 de DVD-uri cu filme). 

 30. Un sondaj și un raport de cercetare realizat înainte de demararea campaniei de conștientizare (realizat pe un eșantion de 1.000 de persoane), și un sondaj și un raport de cercetare realizat după încheierea campaniei de conștientizare (realizat pe un eșantion de 1.000 de persoane).
31. Realizarea bazei de date spațiale a APN Cozia și a unui geo-portal de acces, pentru colectarea informațiilor provenite din activitățile de monitorizare a măsurilor concrete asupra habitatelor și speciilor de interes conservativ.
32. Realizarea și întreținerea unei aplicații web și de mobil destinată proiectelor tip “citizen science”.

 3.8. GRUP ȚINTĂ FACTORI DE INTERES (STAKEHOLDERI)

În funcţie de nivelul impactului asupra biodiversităţii din Parcul Național Cozia și din siturile Natura 2000 din zona acestuia, ca urmare a desfăşurării unor activităţi sau a unor acţiuni cu potenţial efect asupra zonei, rezultă şi categoriile de grupuri de interese (actorii care au legatură cu aria naturală protejată) asupra cărora trebuie orientată campania de informare şi conştientizare publică prin proiectul POIM “Măsuri adecvate de management pentru conservarea biodiversitații, promovarea culturii tradiționale a comunităților locale și a ecoturismului în Parcul Național Cozia și în siturile Natura 2000 din zona acestuia”, cod SMISS 133327.

Sintetizând, în funcţie de importanţa şi necesitatea campaniei de informare şi conştientizare publică, o clasificare a factorilor interesaţi este următoarea:

- comunităţile locale (reprezentate din locuitorii oraşelor Călimăneşti, Brezoi şi ai comunelor Racoviţa, Perişani, Berislăveşti, Sălătrucel. Dintre aceștia, cei mai importanți sunt: proprietarii și administratorii de terenuri, ofertanții de servicii și produse de ecoturism, crescătorii de animale;

 

Activități tradiționale

Evenimente de promovare a tradițiilor

 - turişii şi vizitatorii;
- reprezentanţii administraţiilor locale, regionale, naţionale (primării, consilii locale, consilii judeţene);
- autorităţile regionale şi naţionale (APM Vâlcea, Garda de Mediu, Direcţia Silvică Vâlcea, Garda Forestieră Vâlcea, RNP Romsilva, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Inspectoratul Şcolar Vâlcea);
- investitorii;
- potenţialii finanţatori;
- elevii, studenţii;
- echipa administrativă a Parcului Național Cozia;
- mass-media;
- ONG-urile;
- cercetătorii, specialiştii.

 3.9. PRINCIPALELE HABITATE ȘI SPECII VIZATE DE PROIECT PRIN MĂSURI ACTIVE DE CONSERVARE:

 3.9.1. GRUPA HABITATE NATURA 2000

3220 Vegetație herbacee de pe malurile râurilor montane,
3230 Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane,
3240 Vegetație lemnoasă cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane,
4060 Tufărişuri scunde alpine şi boreale,
40A0* Tufărișuri subcontinentale peri-panonice,
6150 Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios,
6230* Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicioase,
6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin,
6520 Fâneţe montane,
7220* Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion),
8110 Grohotişuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani),
8220 Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase,
9110 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum,
9130 Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum,
9170 Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum,
9180* Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri si ravene,
91E0* Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae),
91Q0 Păduri relictare de Pinus sylvestris,
91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion),
9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea).

 3.9.2. PĂDURI UNESCO DIN PARCUL NAȚIONAL COZIA:

Comitetul Patrimoniului Mondial UNESCO a aprobat prin Decizia 41 COM 8B.7 din 07.07.2017, înscrierea în cataloagele acestui organism mondial, a proprietații "Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe/ Păduri seculare și virgine de fag din Carpați și din alte regiuni ale Europei". Prin această decizie au fost încluse în patrimoniul UNESCO si 2 componente din Parcul Național Cozia: Cozia (2.286 ha) Și Lotrișor (1.103 ha), înconjurate de o zonă tampon de 2.408 ha. Aceste păduri sunt administrate de RNP-ROMSILVA RA prin Direcția Silvică Vâlcea, Ocolul Silvic Călimănești.

Este vorba de păduri seculare, virgine sau cvasivirgine de fag și amestecuri de fag cu foioase, a căror evoluție în decursul timpului s-a făcut fără intervenția omului. În aceste suprafețe există arbori în toate fazele de dezvoltare, de la sămânță până la arbori de dimensiuni colosale, de peste 40 m înălțime și 1,5-2 m diametru. Aici, copacii de sute de ani ajunși la limita fiziologică a existenței lor mor de bătrânețe în mod natural, redând prin lemnul mort hrană și energie întregului ecosistem din care fac parte.

 3.9.3. PRINCIPALE GRUPE DE SPECII:

1. Specii de pești: păstrăv indigen (Salmo trutta fario), zglăvoc (Cottus gobio), mreană (Barbus meridionalis).
2. Cocoșul de munte (Tetrao urogallus),
3. Lupul (Canis lupus),
4. Păsări: sedentare, de pasaj și migratoare care pot fi electrocutate când vin în contact cu conductorii electrici de pe liniile de medie tensiune din Parcul Național Cozia.