Acasă / Activități proiect

Activități proiect

 ACTIVITĂȚI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI

Activități care vizează implementarea de măsuri active pentru creșterea gradului de conservare a unor specii și habitate:

1. Refacerea conectivității longitudinale a râului Lotrișor prin construcția pasajelor de trecere a faunei piscicole (scări pește) în zona lucrărilor (baraje, praguri) care bareazăa transversal cursul de apă de pe Valea Lotrișor, în scopul asigurării posibilității migrației speciilor de pești.
2. Realizarea unei toplițe (centru de reabilitare și conservare specii ihtiofaună) pentru creșterea și repopularea cu păstrăv indigen (Salmo trutta fario) și alte specii de interes comunitar (Cottus gobio și Barbus meridionalis) pe Valea Călinești, Valea Lotrișorul de Cozia și Valea Păușa.
3. Îmbunătățirea stării de conservare a populației de cocoș de munte (Tetrao urogallus) din Parcul Național Cozia prin măsuri active, care vizează creșterea și menținerea populației la un efectiv optim.

 

Cocoș de munte (Tetrao urogallus)

 4. Măsuri de management activ asupra populației de lup (Canis lupus) pentru îmbunătățirea stării de conservare a acestei specii în zona Parcului Național Cozia și măsuri pentru reducerea conflictelor lup-crescători de animale din Parcul Național Cozia și din zona comunităților locale.
5. Reducerea mortalității speciilor de păsări de interes comunitar ca urmare a electrocutării/coliziunii cu rețeaua de Medie Tensiune din Parcul Național Cozia.
6. Asigurarea pe termen lung a stării de conservare favorabilă a unora dintre habitatele din parc și din siturile Natura 2000, respectiv a pădurilor virgine și cvasivirgine, inclusiv a siturilor UNESCO.

Pădure UNESCO

Activități care vizează infrastructura destinată managementului turiștilor și vizitatorilor:

1. Marcarea corespunzătoare a celor 12 trasee ecoturistice, a celor 3 poteci tematice, reactualizarea și tipărirea hărții ecoturistice a Parcului Național Cozia și realizarea unui sistem eficient de informare/avertizare cu privire la regulile de vizitare a parcului.

Traseu turistic în Parcul Național Cozia

2. Amenajarea zonelor pentru desfășurarea unor activități de cunoaștere a biodiversității prin ecoturism: observatoare păsări și observatoare mamifere.

Zonă de recreere în Parcul Național Cozia

3. Integrarea valorilor naturale din Parcul Național Cozia alături de cele culturale și tradiționale ale comunitaților locale – Construcție Casa Naturii și a Tradițiilor.

Promovarea tradițiilor locale

 Activități de informare/conștientizare obligatorii și cele necesare promovării rezultatelor proiectului:

1. Informarea și publicitatea proiectului.
2. Realizarea și diseminarea de materiale educaționale și informative despre Parcul Național Cozia.

Activități de întărire a capacității instituționale a Administrației Parcului Național Cozia:

1. Crearea unui sistem informatic pentru monitorizarea stării de conservare a habitatelor și speciilor protejate din Parcul Național Cozia.
2. Asigurarea dotărilor și echipamentelor necesare funcționării Administrației Parcului Național Cozia, pentru desfășurarea activităților specifice de monitorizare și de protecție a habitatelor și speciilor protejate.

Activități de management al proiectului și auditare:

1. Managementul proiectului (MP) / Organizarea și funcționarea Unității de Implementare a Proiectului (UIP) – planificarea, implementarea și monitorizarea/evaluarea activităților.

Centrul de vizitare a Parcului Național Cozia

2. Auditul financiar al proiectului.

PRINCIPALELE REZULTATE AȘTEPTATE ALE PROIECTULUI

1. Studiu de fezabilitate cu elemente de Documentație de Avizare a Lucrărilor de intervenții „Realizarea pasajelor de trecere a ihtiofaunei în locurile cu amenajări de corectare a torenților care limitează deplasarea speciilor piscicole pe Valea Lotrișor, din Parcul Național Cozia”.
2. Proiect tehnic execuție pentru 21 de lucrări de refacere conectivitate longitudinală, efectuate pe Râul Lotrișor.
3. Metodologie de monitorizare a activității de refacere a conectivității longitudinale a Văii Lotrișor și a eficienței implementării acestor măsuri asupra stării de conservare a speciilor de pești vizate, precum și a habitatelor acestora.
4. Studiu de fezabilitate „Topliță pentru creșterea puietului de specii de pești și repopularea văilor Călinești, Valea Lotrișorul de Cozia și Valea Păușa”.
5. Proiect tehnic construcție Topliță (centru de reabilitare și conservare specii ihtiofaună) pentru creșterea puietului de ihtiofaună de interes comunitar și național.
6. Studiu de fezabilitate și proiect tehnic „Îmbunătățirea stării de conservare a populației de cocoș de munte (Tetrao urogallus), din Parcul Național Cozia, prin măsuri active care vizează creșterea și menținerea populației la un efectiv optim, respectiv realizarea de plantații cu specii de ienupăr, zmeur, măceș și afin în zona habitatelor cocosului de munte”.
7. Lucrări de protecție și conservare a habitului de hrănire pe 240 ha, prin instalarea a 10 bariere fixe în lungime de 3 m în zonele potecilor secundare și a scurtăturilor de pe traseele turistice.
8. Lucrări de protecție și conservare a habitatului de hrănire pe 240 ha, prin instalarea a 3 panouri cu rol de protecție, în zonele traseelor turistice.
9. Metodologie de monitorizare a activității de îmbunătățire a habitului pentru cocoș de munte (1 ha habitat hrănire și 240 habitate cuibărire și liniște).
10. Set măsuri pentru reducerea conflictelor om-lup.
11. Proiect tehnic lucrări montaj izolatori pe rețeaua de Medie Tensiune din Parcul Național Cozia, aprobat CTE CEZ Oltenia, pentru reducerea mortalității/coliziunii speciilor de păsări de interes comunitar ca urmare a electrocutării păsărilor în contact cu conductorii electrici.
12. Metodologie de monitorizare a efectelor activității de reducere a mortalității/coliziunii speciilor de păsări de interes comunitar ca urmare a electrocutării cu rețeaua de Medie Tensiune în două zone (linii MT) din interiorul Parcului Național Cozia.
13. Instalarea unui sistem de termoviziune necesar pentru detectare și alertare precoce a incendiilor care afecteaza habitatele din Parcul Național Cozia.
14. Achiziția și instalarea a 2 rezervoare de apă meteorică necesare stingerii incendiilor în zonele acoperite cu habitate perialpine.

Incendii de pădure în Parcul Național Cozia

15. Metodologie de monitorizare a efectelor activității de detectare și alertare precoce a incendiilor care afectează habitatele din Parcul Național Cozia.
16. Achiziționarea și instalarea a 20 de camere foto-trapping pentru incidente și monitorizare faună.
17. Elaborarea și tipărirea a 5.000 de hărți ecoturistice.
18. Marcaj de pe cele 12 trasee ecoturistice și 3 poteci tematice.
19. Instalarea a 24 de panouri informative despre regulile de vizitare din Parcul Național Cozia.

Panou informativ în Parcul Național Cozia

20. Studiu de fezabilitate și documentație tehnică pentru realizarea a 100 de ansambluri de măsuțe și băncuțe în locurile de campare și parcare, pentru recreerea turiștilor și vizitatorilor din Parcul Național Cozia.
21. Studiu de fezabilitate realizare 2 observatoare păsări și 2 observatoare mamifere.
22. Studiu de fezabilitate - Casa naturii și a tradițiilor locale.
23. Proiect tehnic și execuție Casa naturii si a tradițiilor locale.
24. Șapte Întâlniri publice de informare și constientizare, organizate în localitățile de pe teritoriul Parcului Național Cozia, cu participarea unui număr total de 210 persoane.
25. Site web actualizat și servicii mentenanță și actualizare pe durata unui an.
26. Șapte Expoziții itinerante (de câte 10 zile fiecare) și 4 ateliere de lucru per unitate, realizate în 7 unități școlare.
27. Elaborarea și diseminarea de materiale de informare și de conștientizare cu privire la conservarea și îmbunătățirea stării de conservare a capitalului natural din Parcul Național Cozia, cu ocazia diferitelor evenimente de mediu care se vor organiza la Centrul de vizitare Brezoi, Punct Informare Vf. Cozia și Casa Naturii și Tradițiilor Locale.
28. Desfășurarea unor programe educative în școli – 4.000 de buc. manual de educație ecologică și organizarea a 4 tabere Junior Ranger.
29. Realizarea și prezentarea a 9 filme documentare scurte, în vederea conștientizării și promovării valorilor naturale aferente ariilor protejate vizate de proiect (2.500 de DVD-uri cu filme).

Activități educative cu elevi

30. Un sondaj și un raport de cercetare realizat înainte de demararea campaniei de conștientizare (realizat pe un eșantion de 1.000 de persoane), precum și un sondaj și un raport de cercetare realizate după încheierea campaniei de conștientizare (pe un eșantion de 1.000 de persoane).
31. Realizarea bazei de date spațiale a Administrației Parcului Național Cozia și a unui geo-portal de acces, pentru colectarea informațiilor provenite din activitățile de monitorizare a măsurilor concrete asupra habitatelor și speciilor de interes conservativ.
32. Realizarea și întreținerea unei aplicații web și de mobil destinată proiectelor tip “citizen science”.