Acasă / Istoricul înființării Parcului Național Cozia și a administrației acestuia

Istoricul înființării Parcului Național Cozia și a administrației acestuia

 Istoricul înființării Parcului Național Cozia

Hotărârea nr. 659/1966 a Sfatului Regional Argeş, prin care Masivul Cozia a fost declarat rezervaţie naturală.
Amenajamentele silvice ale ocoalelor silvice Călimăneşti, Brezoi şi Cornet, în care, încă din anii '70, silvicultorii au prevăzut pentru actuala suprafață a Parcului Național Cozia măsuri speciale de protejare a genofondului şi ecofondului forestier și de conservare a unor păduri de interes ştiinţific.
Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi mediului înconjurător nr. 7/1990, care consemnează înfiinţarea unor parcuri naţionale şi naturale, printre care şi a Parcului Național Cozia.
Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, prin care se declară Parcului Național Cozia în suprafaţă de 17.100 ha, aflat în întregime pe suprafaţa județului Vâlcea.
Hotărârea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora.
Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 552/2003 privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naţionale şi a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesităţii de conservare a diversităţii biologice.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 407/2006 a vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările și completările ulterioare.
Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările ulterioare.
Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare.
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.


Administrația Parcului Național Cozia

Înființarea Administrației Parcului Național Cozia (APNC) s-a făcut în baza Hotărârii Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora.
APNC este unitate cu personalitate juridică în cadrul R.N.P.-ROMSILVA, având denumirea de R.N.P.-ROMSILVA, Administrația Parcului Național Cozia R.A., conform Hotărârii Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea R.N.P.-ROMSILVA, aprobată cu modificările ulterioare.
În baza Ordinului ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, s-a atribuit către APNC administrarea Parcului Național Cozia și a siturilor Natura 2000 din zona acestuia.
Conform legislației ariilor protejate, activitatea APNC este îndrumată de Consiliul Ştiinţific al Parcului Național Cozia, acesta având în principal rolul de autoritate științifică pe raza Parcului Național Cozia.
Înfiinţarea, funcționarea și componenţa Consiliului Ştiinţific al Parcului Național Cozia, precum și regulamentul de organizare și funcționare al acestuia, au fost aprobate prin ordin al autorității mediului și pădurilor.
Pe lângă APNC funcționează și Consiliul Consultativ de Administrare, care este alcătuit din reprezentanţi ai instituţiilor, organizaţiilor economice, autorităţilor, comunităţilor locale, proprietarilor/administratorilor de terenuri etc., care deţin cu orice titlu suprafeţe în perimetrul Parcului Național Cozia şi care sunt implicate şi interesate în aplicarea măsurilor de protecţie, conservare şi dezvoltare durabilă a zonei.
Rolul acestui consiliu este de a permite participarea reprezentanţilor factorilor interesaţi la activităţile de management ale Parcului Național Cozia. Componenţa Consiliului Consultativ de Administrare a fost propusă de către APNC şi a fost confirmată prin ordin al autorității mediului și pădurilor.
Consiliul Consultativ de Administrare funcţionează pe baza unui regulament propriu de organizare şi funcţionare.